Asianajotoimisto Tirronen Oy:n yleiset toimeksiantoehdot

Asianajotoimeksiannon hoitaminen

 Näitä yleisiä toimeksiantoehtoja sovelletaan kaikkiin Asianajotoimisto Tirronen Oy:n ja asiakkaan välisiin toimeksiantoihin, ellei asiakkaan kanssa ole yksittäisen toimeksiannon osalta kirjallisesti toisin sovittu.

Tarjoamme asiakkaillemme oikeudellisia palveluja, jotka perustuvat yksinomaan Suomen lainsäädäntöön. Emme anna asiakkaillemme liiketaloudellisia neuvoja emmekä verotusta koskevaa neuvontaa. Jos neuvojamme käytetään ehtojen vastaisiin tarkoituksiin, emme vastaa siitä.

Nimeämme jokaiselle toimeksiannolle vastuujuristin. Vastuujuristi voi käyttää apunaan toimeksiannon hoitamisessa muita palveluksessamme olevia henkilöitä. Olemme oikeutettuja erityisestä syystä vaihtamaan vastuuhenkilöä toiseen ilmoittamalla siitä etukäteen toimeksiantajalle.

Asianajajamme ovat Suomen Asianajajaliiton jäseniä. Hoidamme kaikki toimeksiannot ammattitaitoisesti ja huolellisesti hyvää asianajajatapaa noudattaen. Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet löytyvät Suomen Asianajajaliiton sivuilta (www.asianajajaliitto.fi).

Palkkio ja kulut

Veloittamamme palkkio perustuu toimeksiantosopimukseen ja voimassa oleviin yleisiin toimeksiantoehtoihin.

Palkkio on lähtökohtaisesti aikaperusteinen ja tuntiveloitushintamme on 250 € / h lisättynä arvonlisäverolla 24 %, ellei yksittäisen toimeksiannon osalta kirjallisesti toisin sovita. Minimiveloitus toimenpiteestä on 0,25 tuntia eli 15 minuuttia. 

Yksittäisen toimeksiannon palkkion määräytymiseen voivat kuitenkin vaikuttaa osaltaan myös toimeksiannon vaikeusaste, kiireellisyys, vaadittava erityistuntemus, intressi, toimeksiantoon liittyvät riskit ja saavutettu tulos.

Palkkion lisäksi veloitamme asiakkaalta suoranaiset kulut toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Mahdollisten matkojen osalta veloitamme matka-ajasta 100 % tuntiveloituksesta ja lisäksi valtion kulloinkin voimassa olevan matkustussäännön mukaiset matkakulut ja päivärahat.

Toimistohenkilökunnan suorittamasta toimeksiannon hoitamiseksi välttämättömästä työstä meillä on oikeus veloittaa 50 % vastuujuristin normaaliveloituksesta.

Laskutamme kertyneet palkkiot ja kulut suoraan asiakkaaltamme kuukausittain jälkikäteen. Meillä on kuitenkin harkintamme mukaisesti oikeus laskuttaa myös työvaiheittain tai pidemmissä aikajaksoissa. Maksuehto on 14 päivää laskun lähettämisestä. Viivästyneelle maksulle peritään 10,5 % viivästyskorko.

Meillä on oikeus lopettaa toimeksiannon hoitaminen, jos asiakas ei huomautuksesta huolimatta maksa laskua. Meillä on myös oikeus tarvittaessa vaatia tehtävän vastaanottamisen, tai erityisestä syystä jatkamisen, ehtona kohtuullista ennakkoa tulevan palkkion ja kulujen varalle.

Meillä on oikeus korottaa sovittuja tuntiveloituksia kalenterivuosittain yleistä kustannusten nousua vastaavasti. Hinnankorotus tulee voimaan kunkin vuoden ensimmäisestä päivästä lukien.

Oikeusturvavakuutusta ja oikeusapua koskevat ehdot

Asiakas suorittaa laskun edellä selostettujen ehtojen mukaisesti kuukausittain suoraan meille myös tilanteissa, joissa asiakkaalla on oikeusturvavakuutus. Vakuutusyhtiöt suorittavat korvausta asiakkaalle kunkin yhtiön omien oikeusturvaehtojen ja vakuutusmäärien mukaisesti, ja yleensä vasta jälkikäteen toimeksiannon päättyessä.

Asiakas vastaa itse oikeusturvailmoituksen tekemisestä vakuutusyhtiölle ja mahdollisen korvauksen hakemisesta. Erikseen sovittaessa voimme avustaa asiakasta oikeusturvan hakemisessa. Oikeusturvan hakemiseen liittyvistä toimenpiteistä veloitamme normaalin tuntiveloituksen.

Olemme oikeutettuja laskuttamaan asiakkaalta palkkion ja kulut myös siltä osin kuin vakuutusyhtiö ei palkkiota tai kuluja korvaa. Mikäli vakuutusyhtiö alentaa vakuutuksesta korvattavan palkkion määrää tai tuomioistuin alentaa vastapuolen maksettavaksi tulevaa määrää, on meillä silti oikeus laskuttaa asiakkaalta täysi palkkio.

Valtion maksamien oikeusapuasioiden laskutuksessa noudatamme oikeusapuasioita koskevia säännöksiä. Meillä on kuitenkin oikeus kieltäytyä tai luopua toimeksiannosta, jos asiakas haluaisi toimeksiantoa hoidettavan kokonaan tai osittain oikeusapurahoitteisesti.

Asiakkaan tunteminen

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain nojalla meillä on osassa toimeksiantoja velvollisuus tunnistaa asiakkaamme sekä asiakkaidemme edustajat ja omistajat. Tietyissä tilanteissa meillä on velvollisuus pyytää lisätietoja asiakkaan varojen alkuperästä. Asiakkaan tulee toimittaa meille tarvittavat tiedot viivytyksettä.

Tietosuoja

Noudatamme sähköisessä viestinnässä Suomen Asianajajaliiton ohjeita ja määräyksiä. Suojaamme lähtevän sähköpostiliikenteen salausohjelmalla asiakkaan erikseen sitä pyytäessä. Voimme lähettää toimeksiantoon liittyviä sähköposteja toimeksiantosopimuksessa mainittuun tai toimeksiantajan viimeksi käyttämään tai ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Käytämme toimeksiantojen hoitamisessa myös kolmansien osapuolten ohjelmistopalveluita, joissa tietoa tallennetaan palveluntarjoajien palvelimille. Emme vastaa siitä vahingosta, joka asiakkaalle aiheutuu palveluntarjoajien palveluun kohdistuvasta tietomurrosta tai palveluntarjoajien virheestä aiheutuvasta tietojen menetyksestä.

Käsittelemme henkilötietoja rekisterinpitäjänä tietosuojalakien ja -määräysten mukaisesti. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy verkkosivujemme tietosuojaselosteesta.

Vastuunrajoitus ja vastuuvakuutus

Meillä on Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus, jonka enimmäismäärä on 500.000 euroa. Vastuuvakuutuksen antanut vakuutusyhtiö on Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, y-tunnus 0196826–7. 

Toimeksisaajan ja sen palveluksessa olevien henkilöiden korvausvastuun yhteismäärä mahdollisista toimeksiannon hoitamisen yhteydessä aiheutetuista vahingoista on kaikissa tapauksissa rajoitettu vahinkoon, joka aiheutuu ammatillisesta virheestä sekä enintään kulloinkin voimassa olevan vastuuvakuutuksen enimmäismäärään. Toimeksisaaja ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai menetyksistä eikä myöskään kolmansien osapuolten vaatimuksista.

Valvonta

Asiakkaamme tulee esittää mahdolliset huomautuksensa tarjoamistamme palveluista yhden (1) kuukauden kuluessa palvelun vastaanottamisesta ja joka tapauksessa viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa huomautuksen kohteena olevasta toimenpiteestä.

Toimeksiantajalla on mahdollisuus tarvittaessa kannella asianajajan menettelystä Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnalle (www.valvontalautakunta.fi).

Toimeksiantajalla on oikeus saattaa mahdollinen asianajopalkkiota koskeva erimielisyys Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan käsiteltäväksi (www.valvontalautakunta.fi).

Kuluttaja-asiakkaalla on lisäksi mahdollisuus saattaa erimielisyys kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kkv.fi).

Voimassaolo

Toimeksiantajalla on oikeus päättää toimeksiantosopimus välittömin vaikutuksin koska tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti toimeksisaajalle. 

Toimeksisaajalla on oikeus luopua tehtävästä vain hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden mukaisesti. Mikäli toimeksiantaja ei ole maksanut toimeksisaajan lähettämää laskua eräpäivään mennessä, toimeksisaajalla on oikeus keskeyttää toimeksiannon hoitaminen.