Avus­tamme pie­niä ja kes­ki­suu­ria yri­tyk­siä lii­ke­ju­ri­di­sissa toi­mek­sian­noissa ja oikeu­den­käyn­neissä. Kon­sul­toimme, laa­dimme asia­kir­joja ja avus­tamme yri­tyk­sen toi­min­nan kehit­tä­mi­sessä sekä konflik­ti­ti­lan­tei­den rat­kai­sussa. Monelle yri­tyk­selle toi­mimme myös ns. ulkois­tet­tuna lakia­siain­osas­tona yri­tyk­sen päi­vit­täi­sessä toi­min­nassa. Eri­tyis­osaa­mi­sa­luet­tamme ovat mm. yri­tys­sa­lai­suu­teen liit­ty­vät kysy­myk­set, vaih­toeh­toi­nen rii­dan­rat­kaisu ja oikeudenkäynnit.

Oikeudenkäynnit

Avustamme yritysasiakkaita laaja-alaisesti erilaisissa oikeudenkäynneissä.  Mikäli yrityksenne on joutunut esimerkiksi sopimusrikkomuksen kohteeksi,  saatavanne on aiheettomasti riitautettu tai teille on aiheutettu vahinkoa, keräämme kanssanne riittävän todistelun ja ajamme kannetta väsymättömästi  lainvoimaiseen tuomioon tai  sovintoratkaisuun saakka. Mikäli yrityksenne on saanut haasteen, puolustamme etuanne käräjäsalissa ja huolehdimme siitä, ettei oikeudenmenetyksiä tapahdu. Meillä on tuomioistuintyöskentelyn tuomaa asiantuntemusta ja kokemusta jäsentää laajoja ja monimutkaisia kokonaisuuksia siten, että tuomioistuimen eteen tuodaan kustannustehokkaasti ratkaisun kannalta oleelliset seikat - eikä juttua paisuteta turhia kustannuksia aiheuttaen.  

Kulut­ta­ja­rii­ta­ti­lan­teet

Avus­tamme yri­tyk­siä kuluttaja-asiakkaiden kanssa syn­ty­neiden erimielisyyksien ratkaisemisessa. Avul­lamme on usein mah­dol­lista saa­vut­taa sovin­nol­li­nen ja asia­kas­tyy­ty­väi­syy­den var­mis­tava rat­kaisu vai­keas­sa­kin ristiriitatilanteessa. Hoi­damme sään­nöl­li­sesti oikeu­den­käyn­tejä myös kulut­ta­jien puo­lella, minkä joh­dosta omaamme kat­ta­van tun­te­muk­sen kulut­ta­ja­oi­keu­den käy­tän­nöistä ja tar­joamme sen yri­tyk­senne käyt­töön.

Yri­tys­ten rikosasiat

Avus­tamme eten­kin asia­no­mis­ta­jay­ri­tyk­siä monen­lai­si­sissa riko­s­asioissa. Yritysten rikosasiat edellyttävät asianajajalta erityistä kykyä hahmottaa aineistoltaan laajoja kokonaisuuksia ja ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa. Kyse on vaikeista oikeudenkäynneistä, joita kaikki eivät osaa. Me osaamme. Tarvittaessa hoidamme koko jutun tutkintapyynnöstä lainvoimaiseen tuomioon saakka. Esi­tut­kin­nan ja oikeu­den­käyn­nin aikana var­mis­tamme, että teki­jät saa­te­taan vas­tuuseen ja yri­tyk­sesi saa täy­den kor­vauk­sen sille rikok­sella aiheu­te­tusta vahingosta.

Yri­tys­sa­lai­suu­det

Hoi­damme toi­mek­sian­toja yri­tys­ten lii­ke­sa­lai­suuk­siin ja tie­to­suo­jaan liit­ty­vissä kysy­myk­sissä. Toi­mis­tomme on hoi­ta­nut menes­tyk­sek­käästi mm. laa­tu­aan ensim­mäi­sen Kymen­laak­son kärä­jä­oi­keu­dessa lan­get­ta­vaan tuo­mioon joh­ta­neen yri­tys­sa­lai­suu­den rik­ko­mista kos­ke­van oikeu­den­käyn­nin. Avus­timme asia­no­mis­ta­jay­ri­tystä tut­kin­ta­pyyn­nön teke­mi­sestä aina muu­tok­sen­ha­ku­tuo­miois­tui­meen saakka saa­den asiak­kaal­lemme kat­ta­van vahingonkorvauksen. Mikäli epäilet kilpailijasi hyödyntävän oikeudetta sinun yrityksesti yrityssalaisuuksia, olemme oikea taho viemään asiaa eteenpäin.

Työ­suh­teet

Työelämän muutokset ovat tehneet työsuhteiden juridisen riskinhallinnan yhä tärkeämmäksi myös pienille ja keskisuurille yrityksille. Pelkkä "kättä päälle ja tervetuloa" ei enää riitä. Me varmistamme, että yrityksesi työsopimukset ja käytännöt ovat ajantasalla ja riskit ovat hallinnassa. Neu­vomme työ­suh­tei­siin liit­ty­vissä kysy­myk­sissä ja laa­dimme esi­mer­kiksi työ– ja joh­ta­ja­so­pi­muk­sia. Työ­suh­teen päät­tä­mi­seen liit­ty­vissä rii­ta­ti­lan­teissa avus­tamme neu­vot­te­luissa ja oikeu­den­käyn­neissä varmistaen, että lopputulos on oikeudenmukainen. Työ­tur­val­li­suu­teen liit­ty­vissä kysy­myk­sissä hoi­damme tar­vit­taessa puo­lus­tuk­sen esi­tut­kin­nasta muu­tok­sen­ha­ku­tuo­miois­tui­meen saakka.

Sopi­musoi­keus

Avus­tamme yri­tyk­siä kaikissa sopi­muk­siin liit­ty­vissä rii­ta­ti­lan­teissa ja neuvotteluissa sekä laa­dimme kaikki pien­ten ja kes­ki­suur­ten yri­tys­ten tar­vit­se­mat sopi­muk­set. Avul­lamme on myös mah­dol­lista käydä koko yri­tyk­sen sopi­mus­kanta läpi, ottaa niissä olevat riskit hallintaan ja päi­vit­tää asia­kir­jat ajantasalle.

Asunto-osakeyhtiöiden asiat

Neu­vomme ja avus­tamme talo­yh­tiöitä mm. kokous­käy­tän­töi­hin, vahin­gon­kor­vauk­siin ja kun­nos­sa­pi­to­vas­tuuseen liit­ty­vissä asioissa. Tar­vit­taessa laa­dimme talo­yh­tiön käyt­töön sen tar­vit­se­mat asia­kir­jat ja avus­tamme yhtiö­ko­kouk­sen jär­jes­tä­mi­sessä.  Hoi­damme myös vakiin­tu­neesti oikeu­den­käyn­tejä talo­yh­tiön avus­ta­jana osak­kaan ja yhtiön väli­sissä riitatilanteissa.

Urakkariidat ja rakentaminen

Rakentaminen ja urakkasopimukset ovat ydinosaamisaluettamme. Avustamme yrityksiä ja yhteisöjä kaikissa urakkasopimuksiin, rakentamiseen ja kaavoitukseen liittyvissä konfliktitilanteissa.

Vaih­toeh­toi­nen riidanratkaisu

Asia­na­jaja Lasse Tir­ro­nen on Suo­men Asia­na­ja­ja­lii­ton sovit­te­li­ja­luet­te­loon mer­kitty sovit­te­lija. Avus­tamme pie­niä ja kes­ki­suu­ria yri­tyk­siä eri­mie­li­syyk­sien rat­kai­sussa vaih­toeh­toi­sen rii­dan­rat­kai­sun (ADR) kei­noin. Tar­koi­tuk­sena vaih­toeh­toi­sessa rii­dan­rat­kai­sussa on löy­tää molem­mille osa­puo­lille mah­dol­li­sim­man edul­li­nen lop­pu­tu­los pel­kän aineel­li­soi­keu­del­li­sesti oikean rat­kai­sun sijaan.  Toi­mimme yri­tyk­sesi neu­vo­nan­ta­jana ja avus­ta­jana esim. kulut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­nassa, tuo­miois­tuin­so­vit­te­lussa tai väli­mies­me­net­te­lyssä. Asia­na­jaja Lasse Tir­ro­nen toi­mii pyyn­nöstä myös ulko­puo­li­sena sovit­te­li­jana yri­tys­ten väli­sissä riitatilanteissa.

Muut asiat

Lisäksi avus­tamme yri­tys­asiak­kai­tamme monen­lai­sissa muissa oikeu­del­li­sissa ongel­ma­ti­lan­teissa. Täl­lai­sia ovat esi­mer­kiksi saa­ta­vien perin­tään, kon­kurs­sei­hin ja yri­tys­sa­nee­rauk­siin sekä pien­ten ja kes­ki­suur­ten yri­tys­ten yri­tys­jär­jes­te­lyi­hin liit­ty­vät asiat. Jokai­sen toi­mek­sian­non hoi­ta­mi­nen läh­tee meillä aina rat­kai­sun etsi­mi­sestä asiak­kaan oikeu­del­li­seen ongel­maan. Mikäli emme koe ole­vamme paras asian­tun­tija juuri sinun yri­tyk­sesi asiassa, osaamme ohjata sinut eteen­päin oikean yhteis­työ­kump­pa­nin puoleen.