Yksityisille

Hoi­damme laaja-alaisesti eri­lai­sia yksi­tyis­hen­ki­löi­den toi­mek­sian­toja. Laa­dimme asia­kir­joja, neu­vomme ongel­ma­ti­lan­teissa ja avus­tamme neu­vot­te­luissa ja oikeu­den­käyn­neissä. Eri­tyis­osaa­mi­sa­luet­tamme ovat riita– ja riko­s­asioi­den oikeudenkäynnit, kiin­teistö– ja asun­to­kaup­pa­rii­dat sekä perhe– ja perin­tö­oi­keu­del­li­set toi­mek­sian­not.

Kiin­teistö– ja asuntokauppariidat

Meillä on vankka koke­mus sekä myy­jän että osta­jan avus­ta­mi­sesta eri­lai­sissa asun­to­kau­pan rii­ta­ti­lan­teissa. Me osaamme hoi­taa jut­tusi rekla­maa­tiosta aina tuo­miois­tui­men rat­kai­suun saakka. Toi­mis­tomme laaja kon­tak­ti­ver­kosto mah­dol­lis­taa oikei­den asian­tun­ti­joi­den käyt­tä­mi­sen vir­heen sel­vit­te­lyssä ja rii­dan rat­kai­se­mi­sessa. Omaamme van­kan osaa­mi­sen sovit­te­lusta ja avul­lamme onkin yleensä mah­dol­lista löy­tää sovin­nol­li­nen rat­kaisu vai­ke­aan­kin home­ta­lo­rii­taan. Avul­lamme on mah­dol­lista laa­di­tut­taa myös kaup­pa­kir­jat ja muut asia­kir­jat, joita asun­non tai kiin­teis­tön kau­passa tarvitaan.

Perhe– ja perin­tö­oi­keu­del­li­set toimeksiannot

Mei­dän avul­lamme onnis­tu­vat kaikki perin­tö­oi­keu­del­li­set toi­mek­sian­not ja asia­kir­jat tes­ta­men­tista perun­kir­joi­tuk­seen ja perin­nön­ja­koon. Meiltä saat ajan­koh­tai­sen tie­don ja ammat­ti­tai­don sii­hen, mitä esi­mer­kiksi tes­ta­men­tin, osi­tus­so­pi­muk­sen tai avio­eh­don laa­ti­mi­sessa kan­nat­taa ottaa huo­mioon. Osaamme neu­voa sinua myös perin­tö­suun­nit­te­lussa ja sen var­mis­ta­mi­sessa, että yli­mää­räi­siä veroja ei omai­suu­den siir­roissa aiheudu. Sovit­te­luo­saa­mi­sensa vuoksi asia­naja Lasse Tir­ro­nen on myös haluttu pesän­ja­kaja rii­tai­sis­sa­kin avio­eroissa ja kuo­lin­pe­sissä. Pys­tymme usein löy­tä­mään kus­tan­nus­te­hok­kaan ja sovin­nol­li­sen rat­kai­sun pahas­sa­kin sol­mussa ole­vaan kuolinpesään.

Asunto-osakeyhtiöasiat

Talo­yh­tiön ja osak­kaan väli­set rii­ta­ti­lan­teet ovat meille arki­päi­vää. Autamme sinua löy­tä­mään rat­kai­sun esi­mer­kiksi talo­yh­tiön kun­nos­sa­pi­to­vas­tuuta tai yhtiö­ko­kouk­sen pää­tök­sen­te­koa kos­ke­vissa kysymyksissä.

Rikos­asiat

Toi­mis­tol­lamme on kat­tava koke­mus riko­s­asioi­den hoi­ta­mi­sesta sekä asia­no­mis­ta­jan, että rikok­sesta epäil­lyn näkö­kul­masta. Asia­no­mis­ta­jia avus­tamme tar­vit­taessa koko pro­ses­sin ajan esi­tut­kin­nasta tuo­miois­tuin­kä­sit­te­lyyn ja jäl­ki­pe­rin­tään. Avul­lamme var­mis­tat, että saat asia­no­mis­ta­jana täy­den kor­vauk­sen sinulle aiheu­tu­neesta vahin­gosta. Mikäli olet rikok­sesta epäilty, me var­mis­tamme, että oikeu­tesi toteu­tu­vat koko esi­tut­kin­ta­pro­ses­sin ajan ja saat par­haan mah­dol­li­sen puo­lus­tuk­sen. Asia­naja Lasse Tir­ro­sen aiempi koke­mus tuo­miois­tuin­työs­ken­te­lystä sekä käräjä-, että hovioi­keu­dessa var­mis­taa sen, että oleel­li­set asiat tule­vat oikeu­den­käyn­nissä huo­mioi­duksi ja oikeus voittaa.

Työ­suh­de­asiat

Olemme hoi­ta­neet menes­tyk­sek­käästi monen­lai­sia työ­suh­tei­siin liit­ty­viä rii­ta­ti­lan­teita. Jos sinua on kohdannut laiton irtisanominen tai työssuhteessasi on ongelmatilanne, voimme auttaa sinua tilanteen selvittämisessä.  Annamme neu­von­taa työ­suh­tei­siin liit­ty­vissä kysy­myk­sissä ja avus­tamme esi­mer­kiksi työ­suh­teesi perus­teet­to­maan päät­tä­mi­seen liit­ty­vässä oikeudenkäynnissä.

Vahin­gon­kor­vauk­set ja vakuutukset

Meillä on kat­tava tieto ja osaa­mi­nen siitä, mitä kor­vausta sinun on sinua koh­dan­neen vahin­gon joh­dosta mah­dol­lista saada. Avus­tamme sinua oikeuk­siesi toteut­ta­mi­sessa ja tar­vit­taessa toi­mimme asia­mie­he­näsi neu­vot­te­luissa ja oikeu­den­käyn­nissä vahin­go­nai­heut­ta­jaa vas­taan. Avus­tamme myös riita-tilanteissa ja oikeu­den­käyn­neissä vakuu­tus­yh­tiöitä vas­taan esi­mer­kiksi potilasvahinkoasioissa.

Las­ten huol­toa, ela­tusta ja asu­mista kos­ke­vat asiat

Avus­tamme asiak­kai­tamme las­ten huol­toa, ela­tusta ja asu­mista kos­ke­vissa asioissa neu­vot­te­lu­teitse ja tar­vit­taessa oikeu­den­käyn­nissä. Varatuomari Kaisa Näkki on erikoistunut vaikeidenkin lapsijuttujen hoitamiseen. Sovit­te­lu­ko­ke­muk­semme mah­dol­lis­taa usein rat­kai­sun löy­tä­mi­sen rii­tai­seen­kin tilan­tee­seen neu­vot­te­lu­jen tai asiantuntija-avusteisen tuo­miois­tuin­so­vit­te­lun kautta.

Muut asiat

Lisäksi avus­tamme yksi­tyis­hen­ki­löitä monen­lai­sissa muissa oikeu­del­li­sissa ongel­ma­ti­lan­teissa. Mikään inhi­mil­li­nen ei ole meille vie­rasta, ja kun­kin asiak­kaan ongel­ma­ti­lanne on aina yksi­löl­li­nen. Jokai­sen toi­mek­sian­non hoi­ta­mi­nen läh­tee meillä kui­ten­kin aina rat­kai­sun etsi­mi­sestä asiak­kaan oikeu­del­li­seen ongel­maan. Mikäli emme koe ole­vamme paras asian­tun­tija juuri sinun asias­sasi, osaamme ohjata sinut eteen­päin yhteis­työ­kump­pa­nin puoleen.