Veloi­tus­pe­rus­teemme

Nou­da­tamme palk­kio­pe­rus­teis­samme Suo­men Asia­na­ja­ja­lii­ton vah­vis­ta­mia palkkio-ohjeita. Palk­kio mää­räy­tyy kus­ta­kin toi­mek­sian­nosta sen vaa­ti­man työn mää­rän ja laa­dun mukaan. Lisäksi ote­taan huo­mioon teh­tä­vän vai­keus­aste sekä kysy­myk­sessä ole­van etuu­den arvo ja merkitys.

Me haluamme, että palvelumme hinta on asiakkaalle ennakoitava. Tavanomaisissa toimeksiannoissa voimme sopia kanssasi kiinteän urakkahinnan, jolloin tiedät alusta alkaen paljonko palvelumme tulee maksamaan. 

Ota roh­keasti yhteyttä ja sovi aika oikeu­del­li­sen ongel­masi ja aiheutuvat kustannukset kar­toit­ta­vaan alku­kes­kus­te­luun. Mikäli alku­kes­kus­telu ei johda toi­mek­sian­toon, emme peri siitä palkkiota.

Tar­kem­man hin­nas­tomme ja ylei­set toi­mek­sian­toeh­tomme löy­dät näistä linkeistä:


— Hin­nasto 1.1.2019
— Ylei­set toi­mek­sian­toeh­dot 1.1.2017

Oikeus­tur­va­va­kuu­tus

Mikäli sinulla tai yri­tyk­sel­läsi on oikeus­tur­va­va­kuu­tus, sinulla on mah­dol­li­suus saada oikeu­den­käyn­ti­ku­lujasi katet­tua vakuu­tuk­sesta. 

Alku­neu­vot­te­lussa kar­toi­tamme aina mah­dol­li­suu­den saada oikeu­den­käyn­ti­ku­lujasi katet­tua vakuu­tuk­sesta ja tar­vit­taessa haemme oikeus­tur­va­pää­tök­sen puolestasi.

Mak­sut­to­mat oikeudenkäynnit

Pieni– ja kes­ki­tu­loi­nen hen­kilö voi saada itsel­leen oikeu­del­li­sen asian hoi­ta­mista var­ten avus­ta­jan koko­naan tai osit­tain val­tion varoilla. Oikeus­apu kat­taa kaikki oikeu­del­li­set asiat.

Riko­soi­keu­den­käyn­nissä tur­va­taan vas­taa­jalle tie­tyissä tilan­teissa hänen talou­del­li­sesta ase­mas­taan riip­pu­matta puo­lus­taja val­tion varoin. Vaka­vien väki­val­ta­ri­kos­ten ja sek­su­aa­li­ri­kos­ten uhri voi tulois­taan riip­pu­matta saada val­tion varoin kus­tan­net­ta­van oikeudenkäyntiavustajan.

Alku­neu­vot­te­lussa kar­toi­tamme mah­dol­li­suu­tesi saada val­tion varoista oikeus­a­pua ja haemme tar­vit­taessa oikeus­a­pu­pää­tök­sen puolestasi.


— Lisä­tie­toa oikeus­a­vusta löydät täältä