Veloi­tus­pe­rus­teemme

Me haluamme, että palvelumme hinta on asiakkaalle ennakoitava.  Ennen toimeksiannon aloittamista sovimme kanssasi selkeästi hinnoittelusta ja annamme kustannusarvion. Hinnoittelemme jokaisen toimeksiannon yksilöllisesti huomioiden asian vaatiman työn, erityisasiantuntemuksen ja taloudellisen arvon asiakkaallemme.Tavanomaisissa toimeksiannoissa voimme sopia kiinteästä hinnasta koko toimeksiannon hoitamiselle sovitussa laajuudessa.

Tuntiperusteista neuvonantoa ja asianajopalvelua tarjoamme alkaen
70 euroa / 15 minuuttia.

Ota roh­keasti yhteyttä ja sovi aika alkukeskusteluun. Alkukeskustelu voidaan käydä paikan päällä, puhelimitse tai sähköpostitse. Mikäli se ei johda toi­mek­sian­toon, emme peri siitä palkkiota. 

Oikeus­tur­va­va­kuu­tus

Mikäli sinulla tai yri­tyk­sel­läsi on oikeus­tur­va­va­kuu­tus, sinulla on mah­dol­li­suus saada oikeu­den­käyn­ti­ku­lujasi katet­tua vakuu­tuk­sesta. 

Alku­neu­vot­te­lussa kar­toi­tamme aina mah­dol­li­suu­den saada oikeu­den­käyn­ti­ku­lujasi katet­tua vakuu­tuk­sesta ja tar­vit­taessa haemme oikeus­tur­va­pää­tök­sen puolestasi.

Mak­sut­to­mat oikeudenkäynnit

Pieni– ja kes­ki­tu­loi­nen hen­kilö voi saada itsel­leen oikeu­del­li­sen asian hoi­ta­mista var­ten avus­ta­jan koko­naan tai osit­tain val­tion varoilla. Oikeus­apu kat­taa kaikki oikeu­del­li­set asiat.

Riko­soi­keu­den­käyn­nissä tur­va­taan vas­taa­jalle tie­tyissä tilan­teissa hänen talou­del­li­sesta ase­mas­taan riip­pu­matta puo­lus­taja val­tion varoin. Vaka­vien väki­val­ta­ri­kos­ten ja sek­su­aa­li­ri­kos­ten uhri voi tulois­taan riip­pu­matta saada val­tion varoin kus­tan­net­ta­van oikeudenkäyntiavustajan.

Alku­neu­vot­te­lussa kar­toi­tamme mah­dol­li­suu­tesi saada val­tion varoista oikeus­a­pua ja haemme tar­vit­taessa oikeus­a­pu­pää­tök­sen puolestasi.


— Lisä­tie­toa oikeus­a­vusta löydät täältä