Veloi­tus­pe­rus­teemme

Me haluamme, että palvelumme hinta on asiakkaalle ennakoitava.  Ennen toimeksiannon aloittamista sovimme kanssasi selkeästi hinnoittelusta ja annamme pyydettäessä kustannusarvion.

Laskutuksemme perustuu asianajoalalla yleisesti noudatettuun aikaperusteiseen veloitukseen.  Tuntiveloituksemme on 279 - 310 euroa tunnilta sisältäen 24 % arvonlisäveron. Pienin veloitettava aikayksikkö on 15 minuuttia. Hinnoittelemme jokaisen toimeksiannon yksilöllisesti huomioiden mm. asian vaatiman erityisasiantuntemuksen, työmäärän, kiireellisyyden ja käytettävän asiantuntijan.

Tavanomaisissa toimeksiannoissa voimme sopia kanssasi myös kiinteästä hinnasta koko toimeksiannon hoitamiselle alusta loppuun. 

Laskutamme työstämme asian etenemisen mukaan, ja toimeksiannon hoitaminen saattaa edellyttää ennakkosuoritusta.

Voit jättää meille tarjouspyynnön yhteydenottolomakkeella tai soittaa meille numeroon 010 328 3800 maksuttoman alkukartoituksen tekemiseksi.

Oikeus­tur­va­va­kuu­tus

Kotivakuutukseen, yritysvakuutukseen, ajoneuvovakuutukseen tai maatilavakuutukseen sisältyy yleensä oikeusturvavakuutus. Oikeusturvavakuutus korvaa sinulle asianajajan käyttämisestä aiheutuvat kustannukset, kun olet osapuolena riita-asiassa tai asianomistajana rikosasiassa.

Oikeusturva on yleensä käytettävissä myös silloin, kun asia ratkaistaan ilman oikeudenkäyntiä. Esimerkiksi erilaiset asuntokauppariidat ovat tyypillisesti korvattavissa oikeusturvavakuutuksesta.

Alku­neu­vot­te­lussa kar­toi­tamme mahdollisuutesi saada asianajokulujasi katet­tua vakuu­tuk­sesta ja tar­vit­taessa haemme oikeus­tur­va­pää­tök­sen puolestasi.

Vakuutusyhtiösi suorittaa sinulle korvauksen kuluistasi asian päättyessä joko sovintoon tai tuomioistuimen päätökseen.

Oikeusapu

Pieni– ja kes­ki­tu­loi­nen hen­kilö voi saada itsel­leen oikeu­del­li­sen asian hoi­ta­mista var­ten avus­ta­jan koko­naan tai osit­tain val­tion varoilla. Oikeus­apu kat­taa kaikki oikeu­del­li­set asiat.

Rikoksesta epäillylle turvataan tie­tyissä tilan­teissa hänen talou­del­li­sesta ase­mas­taan riip­pu­matta puo­lus­taja val­tion varoista.

Vaka­vien väki­val­ta­ri­kos­ten ja sek­su­aa­li­ri­kos­ten uhri voi tulois­taan riip­pu­matta saada val­tion varoin kus­tan­net­ta­van oikeudenkäyntiavustajan.

Oikeudenkäyntiasioissa kar­toi­tamme mah­dol­li­suu­tesi saada val­tion varoista oikeus­a­pua ja haemme tar­vit­taessa oikeus­a­pu­pää­tök­sen puolestasi.

Oikeusapuasiossa valtio suorittaa asianajokulut suoraan meille.