Asianajotoimisto Kouvolassa - Asianajotoimisto Tirronen Oy 

Asianajotoimistomme Kouvolan keskustassa palvelee yrityksiä ja yksityishenkilöitä kaikissa oikeudellisissa toimeksiannoissa.

Etusivultamme voit lukea lisää asianajotoimistostamme. Tarkemmat yhteystietomme ja osoitteemme Kouvolassa löydät yhteystietosivulta.

Yhteydenottolomakkeella voit jättää lakimiehillemme yhteydenottopyynnön ja saat maksuttoman arvion juridisesta tilanteestasi.

Voit soittaa meille numeroon 010 328 3800  (asianaja Lahti) varataksesi ajan maksuttomaan alkukartoitukseen, jossa kokenut juristi neuvoo sinua.

Asianajalle voit varata ajan myös verkossa tällä sivulla: verkkoajanvaraus.

Lakitoimistomme voi hoitaa kaikki oikeudelliset toimeksiannot myös etäyhteydellä puhelimitse, sähköpostitse tai videoneuvotteluna. 

Asianajajiemme erityisosaamisalueisiin kuuluvat esimerkiksi oikeudenkäynnit, riitojen sovittelu, asunto- ja kiinteistökauppariidat, urakkariidat, sopimus- ja vahingonkorvausoikeus, rikoksen uhrin avustaminen, perhe- ja perintöoikeus (testamentti, avioehto, ositus, perinnönjakosopimus ym.), lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusapua koskevat asiat, pesänselvittäjän ja jakajan tehtävät, hallinto-oikeudelliset asiat, työoikeudelliset riidat ja yksityisyyden suoja.

Yritysjuristimme avustavat pienyrityksiä ja yrittäjiä mm riitojen sovittelussa, yritysjärjestelyissä, yrityksen sopimusasioissa, kauppakirjojen ja asiakirjojen laadinnassa, saatavien perinnässä, yritysten välisissä sopimusriidoissa, työsopimuksiin liittyvissä kysymyksissä, reklamaatioihin vastaamisessa, oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyssä.

Toimistomme asianajajalla on kaupanvahvistajan oikeudet.

Ota rohkeasti yhteyttä ja laita lakiasiat kerralla kuntoon jo tänään!

 

 

Miksi valita asianajaja?

Kaikki asia­na­ja­jat ovat laki­mie­hiä, mutta kaikki laki­mie­het eivät ole asianajajia.

Vain Suo­men Asia­na­ja­ja­lii­ton jäse­neksi hyväk­sy­tyillä, asia­na­ja­jan kel­poi­suus­vaa­ti­muk­set täyt­tä­villä laki­mie­hillä on oikeus käyt­tää lailla suo­jat­tua ammat­ti­ni­mi­tystä ”asia­na­jaja”. Suo­men noin 19 000 laki­mie­hestä vain noin kym­me­nen pro­sent­tia on asianajajia.

Asianajajan erot­taa lakia­siain­toi­mis­toista ja muista oikeu­del­li­sia pal­ve­luja tar­joa­vista lakimiehistä:

  1. vähin­tään nel­jän vuo­den koke­mus laki­mies­teh­tä­vistä, joista vähin­tään kaksi vuotta asianajoalalla
  2. asia­na­ja­ja­tut­kin­non suorittaminen
  3. hyvän asia­na­ja­ja­ta­van noudattaminen
  4. amma­til­li­nen valvonta
  5. asia­kasta suo­jaava vas­tuu­va­kuu­tus­pakko ja kor­vaus­ra­hasto
  6. hen­ki­lö­koh­tai­nen vas­tuu myös toi­mit­taessa osakeyhtiönä
  7. vuo­sit­tai­nen vel­vol­li­suus täy­den­nys­kou­lut­tau­tua (väh. 18 tuntia)
  8. ehdo­ton salas­sa­pi­to­vel­vol­li­suus sekä lain ja Suo­men Asia­na­ja­ja­lii­ton sään­tö­jen mukai­nen sopi­vuus tehtävään
     

Kun valit­set jut­tuasi hoi­ta­maan asianajotoimiston, tie­dät, että käy­tös­säsi on paras mah­dol­li­nen oikeu­del­li­nen osaaminen.