Asianajotoimisto Lahdessa - Asianajotoimisto Tirronen Oy 

Palvelemme asiakkaitamme Lahdessa rautatieaseman vieressä Asko-talossa. Lahden toimipisteemme on perustettu toimintamme kasvaessa vuonna 2020 palvelemaan Lahden ja Päijät-Hämeen alueen asiakkaita.  Palvelemme Lahdessa ja Päijät-Hämeen alueella yritys- ja yksityisasiakkaitamme erilaisissa oikeudellisissa toimeksiannoissa kuten riitojen sovittelussa, oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä.

Erityisosaamisaluettamme ovat  yksityisille mm. asuntokauppariidat,  perhe- ja perintöoikeudelliset toimeksiannot, rikosten uhrien avustaminen sekä lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevat asiat.

Yritysasiakkaitamme palvelemme mm. saatavien perintään, sopimusoikeuteen , urakkariitoihin ja reklamaatioihin liittyvissä toimeksiannoissa. Meidän avullamme on myös mahdollista laadituttaa kaikki tarvittavat asiakirjat.

Etusivultamme voit lukea lisää asianajotoimistostamme. Tarkemmat yhteystietomme ja osoitteemme Lahdessa löydät yhteystietosivulta.

Yhteydenottolomakkeella voit jättää lakimiehillemme yhteydenottopyynnön ja saat maksuttoman arvion juridisesta tilanteestasi.

Voit soittaa meille numeroon 010 328 3800  (asianaja Lahti) varataksesi ajan maksuttomaan alkukartoitukseen, jossa kokenut juristi neuvoo sinua.

Asianajalle voit varata ajan myös verkossa tällä sivulla: verkkoajanvaraus.

Lakitoimistomme voi hoitaa kaikki oikeudelliset toimeksiannot myös etäyhteydellä puhelimitse, sähköpostitse tai videoneuvotteluna. 

 

 

 

Miksi valita asianajaja?

Kaikki asia­na­ja­jat ovat laki­mie­hiä, mutta kaikki laki­mie­het eivät ole asianajajia.

Vain Suo­men Asia­na­ja­ja­lii­ton jäse­neksi hyväk­sy­tyillä, asia­na­ja­jan kel­poi­suus­vaa­ti­muk­set täyt­tä­villä laki­mie­hillä on oikeus käyt­tää lailla suo­jat­tua ammat­ti­ni­mi­tystä ”asia­na­jaja”. Suo­men noin 19 000 laki­mie­hestä vain noin kym­me­nen pro­sent­tia on asianajajia.

Asianajajan erot­taa lakia­siain­toi­mis­toista ja muista oikeu­del­li­sia pal­ve­luja tar­joa­vista lakimiehistä:

  1. vähin­tään nel­jän vuo­den koke­mus laki­mies­teh­tä­vistä, joista vähin­tään kaksi vuotta asianajoalalla
  2. asia­na­ja­ja­tut­kin­non suorittaminen
  3. hyvän asia­na­ja­ja­ta­van noudattaminen
  4. amma­til­li­nen valvonta
  5. asia­kasta suo­jaava vas­tuu­va­kuu­tus­pakko ja kor­vaus­ra­hasto
  6. hen­ki­lö­koh­tai­nen vas­tuu myös toi­mit­taessa osakeyhtiönä
  7. vuo­sit­tai­nen vel­vol­li­suus täy­den­nys­kou­lut­tau­tua (väh. 18 tuntia)
  8. ehdo­ton salas­sa­pi­to­vel­vol­li­suus sekä lain ja Suo­men Asia­na­ja­ja­lii­ton sään­tö­jen mukai­nen sopi­vuus tehtävään
     

Kun valit­set jut­tuasi hoi­ta­maan asianajotoimiston, tie­dät, että käy­tös­säsi on paras mah­dol­li­nen oikeu­del­li­nen osaaminen.