Maksuton alkuneuvottelu

010 328 3800

Kun sinulla tai yri­tyk­sel­läsi on oikeu­del­li­nen ongelma, on aika valita hyvä asianajaja. Mitä aikaisem­massa vai­heessa otat mei­hin yhteyttä, sitä hel­pompi mei­dän on hoi­taa jut­tuasi menestyk­sek­käästi. Mikäli yhtey­den­otto tulee vasta myö­häi­sessä vai­heessa, voi sel­vi­tet­tä­vänä olla entistä vai­keampi ongelma.

Kun pää­tät ottaa mei­hin yhteyttä, ei sinun tar­vitse heti ensim­mäi­seksi olla huo­lis­sasi kus­tan­nuk­sista. Yhtey­den­ot­tosi myötä sovimme kasvotusten, videoneuvotteluna, puhelimitse tai sähköpostitse käytävästä alkukeskustelusta. Vasta alkukeskustelun jäl­keen pää­tämme, syn­tyykö välil­lemme toi­mek­sian­to­suhde, sekä sovimme kus­tan­nuk­sista ja toimeksiannon laajuudesta selkeästi.

Maksuton alkuneuvottelu

Alku­neu­vot­te­lun hoi­damme varaa­malla sinulle ajan video- tai puhelinneuvotteluun tai paikan päälle toi­mis­tol­lemme. Jo ajanvarauksen yhtedessä kar­toi­tamme alus­ta­vasti, mihin tarvit­set apuamme. Samalla opas­tamme sinua siinä, mitä asiakir­ja­sel­vi­tystä alku­neu­vot­te­luun on hyvä varata mukaan. Tar­vit­taessa voimme myös sopia, että alku­neu­vot­telu käy­dään toi­mis­ton sijasta sinun luo­nasi.

Alku­neu­vot­te­lussa lakimies kartoittaa kans­sasi oikeu­del­li­sen ongel­masi tar­kem­min kes­kus­te­lun ja asia­kir­ja­sel­vi­tyk­sen perus­teella. Usein tässä vai­heessa sel­vi­ää­kin, että asiak­kaan on hyvin mah­dol­lista jat­kaa asiassa oma­toi­mi­sesti tai että juristin apu on tar­pee­tonta. Täl­löin emme veloita asia­kasta alkuneuvottelusta lain­kaan, ja tapaa­mi­sen aikana anta­mamme neu­vot ovat maksuttomia.

Jos­kus taas riit­tää, että alku­neu­vot­te­lua jat­ke­taan tapaa­mi­sessa annet­ta­valla tar­kem­malla oikeu­del­li­sella neu­von­an­nolla. Täl­löin veloitamme sinua puo­len tun­nin mak­sut­to­man neu­von­an­non jäl­keen aikaveloituksena 70 euroa jokai­selta alka­valta 15 minuu­tilta. Ilmoitamme sinulle kui­ten­kin aina sel­keästi etu­kä­teen, mil­loin neu­von­anto muut­tuu maksulliseksi.

Mikäli puo­len tun­nin alku­neu­vot­te­lun aikana käy sel­väksi, että tar­vit­set asiassa laa­jem­paa juri­dista apua, sovimme toi­mek­sian­nosta kanssasi sel­keästi ja teemme kir­jal­li­sen toimeksiantosopimuksen.

 

Toimeksianto

Toi­mek­sian­to­so­pi­mus on asiak­kaan ja asia­na­ja­jan väli­nen sopi­mus siitä, mihin oikeu­del­li­seen ongel­maan apua anne­taan ja min­kä­lai­sin ehdoin. Alkuneuvottelussa kar­toi­tamme kans­sasi, mihin kon­kreet­ti­siin toi­men­pi­tei­siin asiassa tulisi seu­raa­vaksi ryh­tyä sekä sovimme kans­sasi aika­tau­lusta. Samalla sel­vi­tämme kanssasi, onko sinulla mah­dol­li­suus käyt­tää asiassa oikeus­tur­va­vakuutusta tai mak­su­tonta oikeusapua.

Toi­mek­sian­nosta teemme kans­sasi kir­jal­li­sen toi­mek­sian­to­so­pi­muk­sen. Sii­hen kir­jaamme kans­sasi sel­keästi peli­sään­nöt hin­noit­te­lusta, las­ku­tuk­sesta ja jut­tusi hoitamisesta.

Pää­sään­töi­sesti palk­kio­pe­rus­tee­namme on tun­ti­ve­loi­tus asian­ajo­teh­tä­vän vaa­ti­man ajan mukaan. Tapaus­koh­tai­sesti voimme sopia kans­sasi myös koko­nais­palk­kiosta tai sinulle saa­vu­tet­ta­vaan talou­del­li­seen etuun perus­tu­vasta palkkiosta.

Toi­mek­sian­to­so­pi­mus var­mis­taa sinulle, että valit­se­masi asia­na­jaja hoi­taa jut­tusi lop­puun asti sel­kein peli­sään­nöin. Pysyt koko ajan kar­talla siitä, mitä jut­tusi hoi­ta­mi­seksi teh­dään ja mitä kus­tan­nuk­sia sinulle aiheutuu.

 

Asiakassuhde

Oikeu­den­käyn­tien ja mui­den asian­ajo­teh­tä­vien hoi­ta­mi­nen on tii­vistä ja luot­ta­muk­sel­lista yhteis­työtä asiak­kaan ja asia­na­ja­jan välillä. Sen tär­kein edel­ly­tys on, että asia­kas antaa meille riit­tä­vät ja oikeat tie­dot siitä, mitä asiassa on tapahtunut.

Asia­na­ja­jan teh­tävä on ker­toa, mikä on asiassa kul­loin­kin paras toi­min­ta­vaih­toehto. Me emme kau­nis­tele asioita, vaan annamme sinulle rea­lis­ti­sen arvion siitä, mikä on jut­tusi menes­ty­mis­mah­dol­li­suus ja miten asiassa kan­nat­taisi toi­mia. Vii­mei­nen pää­tän­tä­valta toi­men­pi­teistä on aina asiak­kaalla, mutta meille on tär­keää, että luo­tat neu­voi­himme. Jut­tusi hoi­dossa teemme kaik­kemme ollak­semme luot­ta­muk­sesi arvoisia.

Kun oikeu­del­li­nen ongel­masi on sel­vi­tetty tai oikeu­den­käyn­tia­siasi rat­kaistu, päät­tyy toi­mek­sian­to­suhde sovit­tu­jen toi­men­pi­tei­den tul­tua teh­dyksi. Täl­löin käymme kans­sasi vielä yhdessä jut­tusi läpi, palau­tamme sinulle kuu­lu­vat asia­kir­jat ja hoi­damme jäl­ki­toi­men­pi­teet. Meille on tär­keää, että jokai­sen toi­mek­sian­non päät­tyessä olemme vala­neet poh­jan kes­tä­välle asiakassuhteelle.

Tähän men­nessä olemme onnis­tu­neet hyvin, koska suu­rin osa uusista asiak­kais­tamme tulee suo­si­tus­ten kautta.

 

Miksi valita asianajaja?

Kaikki asia­na­ja­jat ovat laki­mie­hiä, mutta kaikki laki­mie­het eivät ole asianajajia.

Vain Suo­men Asia­na­ja­ja­lii­ton jäse­neksi hyväk­sy­tyillä, asia­na­ja­jan kel­poi­suus­vaa­ti­muk­set täyt­tä­villä laki­mie­hillä on oikeus käyt­tää lailla suo­jat­tua ammat­ti­ni­mi­tystä ”asia­na­jaja”. Suo­men noin 19 000 laki­mie­hestä vain noin kym­me­nen pro­sent­tia on asianajajia.

Asianajajan erot­taa lakia­siain­toi­mis­toista ja muista oikeu­del­li­sia pal­ve­luja tar­joa­vista lakimiehistä:

  1. vähin­tään nel­jän vuo­den koke­mus laki­mies­teh­tä­vistä, joista vähin­tään kaksi vuotta asianajoalalla
  2. asia­na­ja­ja­tut­kin­non suorittaminen
  3. hyvän asia­na­ja­ja­ta­van noudattaminen
  4. amma­til­li­nen valvonta
  5. asia­kasta suo­jaava vas­tuu­va­kuu­tus­pakko ja kor­vaus­ra­hasto
  6. hen­ki­lö­koh­tai­nen vas­tuu myös toi­mit­taessa osakeyhtiönä
  7. vuo­sit­tai­nen vel­vol­li­suus täy­den­nys­kou­lut­tau­tua (väh. 18 tuntia)
  8. ehdo­ton salas­sa­pi­to­vel­vol­li­suus sekä lain ja Suo­men Asia­na­ja­ja­lii­ton sään­tö­jen mukai­nen sopi­vuus tehtävään
     

Kun valit­set jut­tuasi hoi­ta­maan asianajotoimiston, tie­dät, että käy­tös­säsi on paras mah­dol­li­nen oikeu­del­li­nen osaaminen.